Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” -Mile Marianna ev.a továbbiakban: „Szolgáltató” – által nyújtott  szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

Érintett weblapok / honlapok:

https://lion.gyogytornakozpontdebrecen.hu

http://www.munkahelyigerincvedelem.hu

1. A Szolgáltatás nyújtója:

Név: Mile Marianna ev..

Székhely: 4225 Debrecen Várdai Miklós u 2.

Nyilvántartási szám: 28425098

Statisztikai számjel: 77307721749023109

Adószám: 77307721-1-29

Email cím: info@gyogytornakozpontdebrecen.hu

Telefonszám: 06-20-4123-947

Bankszámlaszám (IBAN):  HU23117380082087189900000000

Swift/BIC kódOTPVHUHB

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás személyesen és online nyújtott egyéb humán egészségügyi szolgáltatás, ill. egyéb egészségmegőrzéshez, fejlesztéshez szükséges termékek.

A Szolgáltatás célja, hogy az igénybe vevők egészségük megőrzéséhez segítséget kapjanak.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján az igénybe vevő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a Szolgáltatás rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által személyesen és online nyújtott Szolgáltatások.

A Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a megrendelés véglegesítésére szolgáló (pl., “Jelentkezem”) gomb lenyomásával jön létre a Szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Megrendelő által a weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési /megrendelő lap kitöltésével és a (“Jelentkezem” stb.) gomb lenyomásával jön létre.

A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6. Árak

Díjköteles Szolgáltatás nyújtása esetén a Szolgáltató az érvényes árlista szerinti díjat számolja fel. Szolgáltató jogosult kedvezményes ajánlatok megjelentetésére, amikre a szolgáltatás leírásakor megadott árak érvényesek. Az árlistától eltérő árú ajánlatok megrendelése kizárólag írásban érvényes.

7. A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a megrendelő bankkártyás fizetést is választhat, melynek során meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A megrendelő kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Barion nevű fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/barion-altalanosszerzodesifeltetelek-20161003.pdf weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

8. Számlázás

Az ellenérték kifizetését követően a Szolgáltató számlát köteles kiállítani, amelyet emailen keresztül juttat el a Megrendelőhöz.

9. Felmondás kezdeményezése

A Megrendelő a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását az info@gyogytornakozpontdebrecen.h email címre elküldve kezdeményezheti. Előfizetéses szolgáltatás esetén az írásbeli lemondás időpontját követően további előfizetési díj levonása megszűnik. A lemondása díj számítása havonta történik, így amennyiben a lemondás tört hónapban történik, a fel nem használt napokra díj visszatérítés nem lehetséges.

10. Személyes szolgáltatás felmondása Előleg fizetése esetén

Fizetéstől számított 14 naptári napon belül, amennyiben a Megrendelő a szolgáltatást még nem vette igénybe és az időpontot megelőzően legkésőbb 24 órával írásban lemondja azt, a fizetett előleg Megrendelőnek visszajár. Visszafizetésre nincs mód a következő esetekben:
– fizetéstől számított 14 naptári napon túl
– időpontfoglalás esetén, amennyiben a lemondás az időpontot megelőző 24 órán belül írásban nem történt meg

11. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Megrendelő a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.

12. Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja.

13. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

14. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

15. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a weboldal (beleértve a fenn felsorolt weboldalakat) , annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Megrendelő felhasználási vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Megrendelő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 100000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

16. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

17. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

18. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

19. Panaszkezelés

A Megrendelő Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@gyogytornakozpontdebrecen.hu

20. Vegyes:

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a https://lion.gyogytornakozpontdebrecen.hu/aszf  weboldalon.

  1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: Debrecen, 2020.04.24.